Πληροφορίες

Διαχειριστής : Σταύρος Χαλκίδης
Εταίρος : Παναγιώτης Χαλκίδης
εισφορά από 5.000,00€ έκαστος

ΑΡ. ΓΕΜΗ 142431711000
AΦΜ 800832574